สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดยโสธร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

3,903

1,661

1

33

1,695

1,695

0

141

2

1,552

เมืองยโสธร 150 13 0 0 13 13 0 0 0 13
กุดชุม 740 406 0 3 409 409 0 5 1 403
คำเขื่อนแก้ว 465 398 0 2 400 400 0 0 0 400
ป่าติ้ว 1,600 435 0 0 435 435 0 121 1 313
มหาชนะชัย 114 110 0 2 112 112 0 0 0 112
ค้อวัง 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลิงนกทา 616 150 0 2 152 152 0 1 0 151
ไทยเจริญ 158 148 0 0 148 148 0 13 0 135