สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดยโสธร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ยโสธร

2,301

34

251

212

42

38

1

0

กุดชุม 80 4 1 1 0 0 0 0
คำเขื่อนแก้ว 425 8 245 206 42 38 1 0
ป่าติ้ว 1,064 4 1 1 0 0 0 0
มหาชนะชัย 146 1 0 0 0 0 0 0
ค้อวัง 60 3 0 0 0 0 0 0
เลิงนกทา 446 10 0 0 0 0 0 0
ไทยเจริญ 80 4 4 4 0 0 0 0