สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

อุบลราชธานี

20,208

329

824

322

293

289

2

211

เมืองอุบลราชธานี 700 14 3 0 0 0 0 3
ศรีเมืองใหม่ 420 14 15 0 0 0 0 15
โขงเจียม 1,040 13 0 0 0 0 0 0
เขื่องใน 250 5 0 0 0 0 0 0
เขมราฐ 880 11 0 0 0 0 0 0
เดชอุดม 1,070 11 613 262 228 225 1 125
นาจะหลวย 2,560 32 1 0 1 1 0 0
น้ำยืน 4,240 57 59 0 56 55 1 3
บุณฑริก 520 13 0 0 0 0 0 0
ตระการพืชผล 232 3 0 0 0 0 0 0
ม่วงสามสิบ 960 12 0 0 0 0 0 0
วารินชำราบ 200 10 0 0 0 0 0 0
พิบูลมังสาหาร 30 1 12 12 0 0 0 0
ตาลสุม 336 12 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ไทร 700 9 0 0 0 0 0 0
สำโรง 40 1 0 0 0 0 0 0
ดอนมดแดง 20 1 0 0 0 0 0 0
สิรินธร 200 10 84 23 0 0 0 61
ทุ่งศรีอุดม 2,100 30 0 0 0 0 0 0
นาเยีย 210 19 22 12 8 8 0 2
นาตาล 80 2 0 0 0 0 0 0
เหล่าเสือโก้ก 120 6 0 0 0 0 0 0
สว่างวีระวงศ์ 100 3 13 13 0 0 0 0
น้ำขุ่น 3,200 40 2 0 0 0 0 2