สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุบลราชธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

48,195

7,148

5

1,347

8,500

8,500

0

2,190

47

6,263

เมืองอุบลราชธานี 745 70 0 0 70 70 0 0 1 69
ศรีเมืองใหม่ 510 471 0 0 471 471 0 57 0 414
โขงเจียม 565 112 0 2 114 114 0 25 0 89
เขื่องใน 506 266 0 2 268 268 0 106 2 160
เขมราฐ 1,649 421 3 62 486 486 0 207 0 279
เดชอุดม 4,245 615 0 420 1,035 1,035 0 194 4 837
นาจะหลวย 1,261 750 0 68 818 818 0 275 2 541
น้ำยืน 4,600 142 2 311 455 455 0 60 6 389
บุณฑริก 2,406 352 0 34 386 386 0 157 3 226
ตระการพืชผล 523 598 0 1 599 599 0 104 4 491
กุดข้าวปุ้น 228 191 0 0 191 191 0 75 0 116
ม่วงสามสิบ 976 20 0 0 20 20 0 20 0 0
วารินชำราบ 2,430 181 0 241 422 422 0 125 13 284
พิบูลมังสาหาร 230 11 0 8 19 19 0 5 0 14
ตาลสุม 279 180 0 1 181 181 0 43 0 138
โพธิ์ไทร 1,600 719 0 23 742 742 0 249 3 490
สำโรง 231 153 0 0 153 153 0 0 0 153
ดอนมดแดง 410 72 0 2 74 74 0 50 0 24
สิรินธร 1,415 280 0 100 380 380 0 24 0 356
ทุ่งศรีอุดม 5,190 600 0 69 669 669 0 274 1 394
นาเยีย 535 271 0 1 272 272 0 48 1 223
นาตาล 650 340 0 1 341 341 0 45 2 294
เหล่าเสือโก้ก 13,970 165 0 1 166 166 0 1 1 164
สว่างวีระวงศ์ 175 83 0 0 83 83 0 44 1 38
น้ำขุ่น 2,866 85 0 0 85 85 0 2 3 80