สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุบลราชธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

33,948

6,736

5

963

7,704

7,704

0

2,072

43

5,589

เมืองอุบลราชธานี 725 50 0 0 50 50 0 0 1 49
ศรีเมืองใหม่ 510 471 0 0 471 471 0 72 0 399
โขงเจียม 485 112 0 2 114 114 0 25 0 89
เขื่องใน 506 266 0 2 268 268 0 106 2 160
เขมราฐ 1,130 222 3 50 275 275 0 47 0 228
เดชอุดม 3,310 615 0 375 990 990 0 258 5 727
นาจะหลวย 421 750 0 5 755 755 0 258 2 495
น้ำยืน 4,360 134 2 159 295 295 0 13 1 281
บุณฑริก 1,835 352 0 34 386 386 0 157 4 225
ตระการพืชผล 511 593 0 1 594 594 0 103 4 487
กุดข้าวปุ้น 228 191 0 0 191 191 0 94 1 96
ม่วงสามสิบ 976 20 0 0 20 20 0 20 0 0
วารินชำราบ 2,400 181 0 240 421 421 0 125 13 283
พิบูลมังสาหาร 230 11 0 8 19 19 0 5 0 14
ตาลสุม 279 180 0 1 181 181 0 43 0 138
โพธิ์ไทร 1,580 705 0 21 726 726 0 233 3 490
สำโรง 231 153 0 0 153 153 0 0 0 153
ดอนมดแดง 410 72 0 2 74 74 0 50 0 24
สิรินธร 560 259 0 33 292 292 0 45 1 246
ทุ่งศรีอุดม 4,870 595 0 27 622 622 0 271 1 350
นาเยีย 535 271 0 1 272 272 0 48 1 223
นาตาล 650 340 0 1 341 341 0 45 2 294
เหล่าเสือโก้ก 4,170 29 0 1 30 30 0 9 0 21
สว่างวีระวงศ์ 175 83 0 0 83 83 0 44 1 38
น้ำขุ่น 2,861 81 0 0 81 81 0 1 1 79