สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุบลราชธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

40,545

7,141

5

1,118

8,264

8,264

1

2,142

43

6,078

เมืองอุบลราชธานี 745 70 0 0 70 70 0 0 1 69
ศรีเมืองใหม่ 510 471 0 0 471 471 0 57 0 414
โขงเจียม 565 112 0 2 114 114 0 25 0 89
เขื่องใน 506 266 0 2 268 268 0 106 2 160
เขมราฐ 1,629 421 3 52 476 476 0 209 0 267
เดชอุดม 4,090 616 0 420 1,036 1,036 1 193 4 838
นาจะหลวย 1,141 750 0 68 818 818 0 275 2 541
น้ำยืน 4,360 134 2 159 295 295 0 13 1 281
บุณฑริก 2,406 352 0 34 386 386 0 157 4 225
ตระการพืชผล 523 598 0 1 599 599 0 104 4 491
กุดข้าวปุ้น 228 191 0 0 191 191 0 75 0 116
ม่วงสามสิบ 976 20 0 0 20 20 0 20 0 0
วารินชำราบ 2,430 181 0 241 422 422 0 125 13 284
พิบูลมังสาหาร 230 11 0 8 19 19 0 5 0 14
ตาลสุม 279 180 0 1 181 181 0 43 0 138
โพธิ์ไทร 1,600 719 0 23 742 742 0 249 3 490
สำโรง 231 153 0 0 153 153 0 0 0 153
ดอนมดแดง 410 72 0 2 74 74 0 50 0 24
สิรินธร 700 280 0 33 313 313 0 22 0 291
ทุ่งศรีอุดม 5,190 600 0 69 669 669 0 274 1 394
นาเยีย 535 271 0 1 272 272 0 48 1 223
นาตาล 650 340 0 1 341 341 0 45 2 294
เหล่าเสือโก้ก 7,570 165 0 1 166 166 0 1 1 164
สว่างวีระวงศ์ 175 83 0 0 83 83 0 44 1 38
น้ำขุ่น 2,866 85 0 0 85 85 0 2 3 80