สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดศรีสะเกษ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

44,047

2,367

1,372

3,968

7,707

7,707

0

1,066

35

6,606

เมืองศรีสะเกษ 163 11 0 0 11 11 0 0 0 11
ยางชุมน้อย 157 125 0 29 154 154 0 41 0 113
กันทรารมย์ 4,520 171 1 825 997 997 0 50 0 947
กันทรลักษ์ 3,433 816 2 953 1,771 1,771 0 188 5 1,578
ขุขันธ์ 1,540 169 2 5 176 176 0 14 0 162
ไพรบึง 1,420 0 5 0 5 5 0 0 0 5
ปรางค์กู่ 250 0 101 0 101 101 0 5 0 96
ขุนหาญ 6,392 345 8 302 655 655 0 69 1 585
ราษีไศล 1,141 181 0 0 181 181 0 17 0 164
อุทุมพรพิสัย 475 30 0 94 124 124 0 15 0 109
บึงบูรพ์ 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โนนคูณ 2,170 0 0 21 21 21 0 0 0 21
ศรีรัตนะ 3,913 229 79 187 495 495 0 97 0 398
น้ำเกลี้ยง 6,020 23 21 198 242 242 0 6 11 225
วังหิน 470 127 0 31 158 158 0 60 1 97
ภูสิงห์ 5,100 2 913 109 1,024 1,024 0 181 1 842
เมืองจันทร์ 1,250 71 71 2 144 144 0 51 3 90
เบญจลักษ์ 1,828 24 0 890 914 914 0 104 8 802
พยุห์ 1,211 0 1 44 45 45 0 1 1 43
โพธิ์ศรีสุวรรณ 780 0 40 2 42 42 0 0 0 42
ศิลาลาด 232 0 0 175 175 175 0 1 2 172