สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ศรีสะเกษ

21,538

352

1,413

316

915

911

1

185

เมืองศรีสะเกษ 20 1 11 0 11 11 0 0
ยางชุมน้อย 100 5 61 20 31 31 0 10
กันทรารมย์ 480 8 76 16 41 41 0 19
กันทรลักษ์ 430 9 141 65 76 76 0 0
ขุขันธ์ 1,540 17 176 2 162 162 0 12
ไพรบึง 1,400 15 0 0 0 0 0 0
ปรางค์กู่ 120 6 11 11 0 0 0 0
ขุนหาญ 4,130 120 173 5 108 108 0 60
ราษีไศล 1,000 16 0 0 0 0 0 0
อุทุมพรพิสัย 300 3 0 0 0 0 0 0
บึงบูรพ์ 20 1 0 0 0 0 0 0
โนนคูณ 835 21 10 0 10 9 1 0
ศรีรัตนะ 2,883 43 114 23 83 83 0 8
น้ำเกลี้ยง 800 13 0 0 0 0 0 0
วังหิน 100 1 10 3 10 7 0 0
ภูสิงห์ 4,900 32 554 137 343 343 0 74
เมืองจันทร์ 600 3 34 32 1 1 0 1
เบญจลักษ์ 640 8 1 0 0 0 0 1
พยุห์ 780 13 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ศรีสุวรรณ 460 17 42 3 39 39 0 0