สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดศรีสะเกษ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

30,214

2,264

1,245

2,074

5,583

5,583

0

889

16

4,678

เมืองศรีสะเกษ 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11
ยางชุมน้อย 157 125 0 29 154 154 0 41 0 113
กันทรารมย์ 1,280 170 1 32 203 203 0 88 0 115
กันทรลักษ์ 2,083 816 2 636 1,454 1,454 0 101 2 1,351
ขุขันธ์ 1,540 169 2 5 176 176 0 14 0 162
ไพรบึง 1,420 0 5 0 5 5 0 0 0 5
ปรางค์กู่ 250 0 101 0 101 101 0 5 0 96
ขุนหาญ 4,742 241 8 298 547 547 0 83 1 463
ราษีไศล 1,141 181 0 0 181 181 0 17 0 164
อุทุมพรพิสัย 455 30 0 94 124 124 0 15 0 109
บึงบูรพ์ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โนนคูณ 1,950 0 0 13 13 13 0 0 0 13
ศรีรัตนะ 3,875 230 79 176 485 485 0 109 0 376
น้ำเกลี้ยง 1,430 23 21 137 181 181 0 3 2 176
วังหิน 400 128 0 30 158 158 0 81 1 76
ภูสิงห์ 5,100 2 913 109 1,024 1,024 0 181 1 842
เมืองจันทร์ 1,250 71 71 2 144 144 0 51 3 90
เบญจลักษ์ 408 24 0 254 278 278 0 24 4 250
พยุห์ 980 0 1 4 5 5 0 0 0 5
โพธิ์ศรีสุวรรณ 460 0 40 2 42 42 0 0 0 42
ศิลาลาด 232 0 0 175 175 175 0 1 2 172