สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดศรีสะเกษ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

27,136

2,206

1,201

1,748

5,155

5,155

190

653

13

4,299

เมืองศรีสะเกษ 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11
ยางชุมน้อย 157 125 0 29 154 154 0 41 0 113
กันทรารมย์ 1,280 170 1 32 203 203 0 88 0 115
กันทรลักษ์ 2,023 816 2 628 1,446 1,446 50 96 1 1,299
ขุขันธ์ 1,540 169 2 5 176 176 0 14 0 162
ไพรบึง 1,420 0 5 0 5 5 0 0 0 5
ปรางค์กู่ 230 0 91 0 91 91 0 2 0 89
ขุนหาญ 4,742 234 8 293 535 535 3 82 1 449
ราษีไศล 1,141 181 0 0 181 181 0 17 0 164
อุทุมพรพิสัย 455 30 0 94 124 124 0 15 0 109
บึงบูรพ์ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โนนคูณ 830 0 0 13 13 13 0 0 0 13
ศรีรัตนะ 3,323 222 68 70 360 360 0 22 0 338
น้ำเกลี้ยง 1,630 23 18 139 180 180 63 0 1 116
วังหิน 400 128 0 30 158 158 0 81 1 76
ภูสิงห์ 4,900 2 913 79 994 994 0 171 1 822
เมืองจันทร์ 1,150 71 53 1 125 125 54 3 2 66
เบญจลักษ์ 408 24 0 254 278 278 0 24 4 250
พยุห์ 890 0 1 4 5 5 0 0 0 5
โพธิ์ศรีสุวรรณ 460 0 40 2 42 42 0 0 0 42
ศิลาลาด 127 0 0 85 85 85 10 0 2 73