สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สุรินทร์

6,871

114

824

256

505

495

10

63

เมืองสุรินทร์ 1,600 16 4 4 0 0 0 0
ชุมพลบุรี 75 2 50 6 44 44 0 0
ปราสาท 460 6 0 0 0 0 0 0
กาบเชิง 980 16 68 48 17 15 2 3
รัตนบุรี 550 11 84 12 57 57 0 15
สนม 80 4 0 0 0 0 0 0
ศีขรภูมิ 816 30 20 20 0 0 0 0
สังขะ 1,480 13 485 53 387 379 8 45
ลำดวน 50 1 0 0 0 0 0 0
สำโรงทาบ 30 1 22 22 0 0 0 0
บัวเชด 520 8 2 2 0 0 0 0
พนมดงรัก 90 3 0 0 0 0 0 0
ศรีณรงค์ 20 1 0 0 0 0 0 0
เขวาสินรินทร์ 20 1 0 0 0 0 0 0
โนนนารายณ์ 100 1 89 89 0 0 0 0