สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

บุรีรัมย์

30,170

405

5,145

1,837

2,893

2,875

12

421

เมืองบุรีรัมย์ 700 14 109 59 50 50 0 0
คูเมือง 780 20 85 18 56 56 0 11
กระสัง 450 22 46 0 46 46 0 0
นางรอง 4,040 43 1,088 740 271 270 0 78
หนองกี่ 960 12 159 80 65 65 0 14
ละหานทราย 3,200 18 347 32 281 281 0 34
ประโคนชัย 3,550 35 254 101 36 36 0 117
บ้านกรวด 1,900 10 4 4 0 0 0 0
พุทไธสง 92 2 5 0 5 5 0 0
ลำปลายมาศ 390 5 22 0 22 22 0 0
สตึก 800 16 15 0 14 13 0 2
ปะคำ 3,950 20 918 366 551 551 0 1
นาโพธิ์ 111 3 0 0 0 0 0 0
หนองหงส์ 3,310 46 255 24 199 199 0 32
พลับพลาชัย 570 15 49 0 34 34 0 15
ห้วยราช 40 2 0 0 0 0 0 0
โนนสุวรรณ 1,786 38 847 37 766 750 12 48
ชำนิ 1,250 25 272 222 22 22 0 28
บ้านใหม่ไชยพจน์ 100 2 1 1 0 0 0 0
โนนดินแดง 1,355 30 213 6 166 166 0 41
บ้านด่าน 75 2 0 0 0 0 0 0
แคนดง 401 14 271 20 251 251 0 0
เฉลิมพระเกียรติ 360 11 185 127 58 58 0 0