สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดบุรีรัมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

38,251

10,344

12

3,013

13,369

13,369

0

2,302

33

11,034

เมืองบุรีรัมย์ 700 131 0 0 131 131 0 0 0 131
คูเมือง 1,015 387 0 0 387 387 0 135 1 251
กระสัง 600 155 1 0 156 156 0 1 0 155
นางรอง 3,740 1,424 1 49 1,474 1,474 0 290 0 1,184
หนองกี่ 2,350 1,550 1 526 2,077 2,077 0 344 1 1,732
ละหานทราย 5,630 931 0 33 964 964 0 199 0 765
ประโคนชัย 3,050 401 0 136 537 537 0 152 1 384
บ้านกรวด 1,771 830 0 0 830 830 0 437 2 391
พุทไธสง 92 5 0 0 5 5 0 0 0 5
ลำปลายมาศ 1,150 93 0 702 795 795 0 147 17 631
สตึก 2,720 200 8 0 208 208 0 11 0 197
ปะคำ 3,540 1,881 1 16 1,898 1,898 0 142 1 1,755
นาโพธิ์ 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หนองหงส์ 5,440 153 0 1,070 1,223 1,223 0 195 1 1,027
พลับพลาชัย 660 78 0 0 78 78 0 12 0 66
ห้วยราช 20 15 0 0 15 15 0 2 0 13
โนนสุวรรณ 1,886 753 0 457 1,210 1,210 0 49 9 1,152
ชำนิ 1,250 446 0 4 450 450 0 79 0 371
บ้านใหม่ไชยพจน์ 90 1 0 0 1 1 0 0 0 1
โนนดินแดง 1,420 335 0 2 337 337 0 95 0 242
บ้านด่าน 115 25 0 0 25 25 0 0 0 25
แคนดง 471 291 0 15 306 306 0 1 0 305
เฉลิมพระเกียรติ 470 259 0 3 262 262 0 11 0 251