สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นครราชสีมา

59,935

804

7,843

2,606

4,437

4,400

26

811

เมืองนครราชสีมา 520 11 0 0 0 0 0 0
ครบุรี 400 2 0 0 0 0 0 0
เสิงสาง 1,610 19 31 0 26 23 3 5
คง 850 19 244 109 130 130 0 5
บ้านเหลื่อม 1,200 16 756 338 366 366 0 52
จักราช 1,080 18 0 0 0 0 0 0
โชคชัย 1,570 32 44 3 0 0 0 41
ด่านขุนทด 4,700 43 0 0 0 0 0 0
โนนไทย 3,000 30 50 0 34 29 5 16
โนนสูง 420 8 29 0 29 29 0 0
ขามสะแกแสง 1,890 21 1,273 770 399 398 0 105
บัวใหญ่ 50 1 0 0 0 0 0 0
ประทาย 50 1 11 0 0 0 0 11
ปักธงชัย 650 13 19 0 12 12 0 7
พิมาย 200 1 0 0 0 0 0 0
ห้วยแถลง 555 12 1 0 1 1 0 0
ชุมพวง 3,030 45 337 0 286 286 0 51
สูงเนิน 6,680 120 125 46 52 52 0 27
ขามทะเลสอ 31 3 0 0 0 0 0 0
สีคิ้ว 3,493 31 1,184 0 1,079 1,073 2 109
ปากช่อง 9,360 137 392 284 103 103 0 5
หนองบุญมาก 915 13 422 240 149 148 1 33
แก้งสนามนาง 4,840 29 10 1 9 9 0 0
โนนแดง 160 3 85 0 85 85 0 0
วังน้ำเขียว 3,095 46 328 0 278 272 4 52
เทพารักษ์ 2,863 31 1,723 722 949 943 3 55
เมืองยาง 80 2 0 0 0 0 0 0
พระทองคำ 5,533 81 601 12 397 389 7 193
ลำทะเมนชัย 785 8 97 0 53 52 1 44
บัวลาย 250 5 69 69 0 0 0 0
สีดา 15 1 12 12 0 0 0 0
เฉลิมพระเกียรติ 60 2 0 0 0 0 0 0