สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสระแก้ว

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สระแก้ว

26,450

347

703

263

402

395

6

39

เมืองสระแก้ว 2,140 54 28 0 27 24 3 1
คลองหาด 100 1 2 0 0 0 0 2
ตาพระยา 8,370 58 0 0 0 0 0 0
วังน้ำเย็น 960 14 73 18 52 51 1 3
วัฒนานคร 3,780 97 5 5 0 0 0 0
อรัญประเทศ 1,190 18 78 0 72 69 2 7
เขาฉกรรจ์ 5,380 40 4 3 1 1 0 0
โคกสูง 1,420 34 161 153 5 5 0 3
วังสมบูรณ์ 3,110 31 352 84 245 245 0 23