สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสระแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

40,956

5,429

11

2,324

7,764

7,764

10

338

9

7,407

เมืองสระแก้ว 4,180 207 0 71 278 278 1 7 7 263
คลองหาด 2,795 375 1 3 379 379 0 0 0 379
ตาพระยา 4,890 1,286 3 223 1,512 1,512 6 1 0 1,505
วังน้ำเย็น 5,580 414 2 229 645 645 0 61 1 583
วัฒนานคร 6,200 810 0 84 894 894 0 6 0 888
อรัญประเทศ 5,490 342 1 149 492 492 0 52 0 440
เขาฉกรรจ์ 6,551 553 2 1,175 1,730 1,730 0 43 0 1,687
โคกสูง 2,400 222 0 371 593 593 0 86 1 506
วังสมบูรณ์ 3,270 1,220 3 59 1,282 1,282 4 88 0 1,190