สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครนายก

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นครนายก

2,605

80

126

2

121

121

0

3

เมืองนครนายก 870 32 34 0 32 32 0 2
ปากพลี 380 13 31 0 31 31 0 0
บ้านนา 855 25 37 0 37 37 0 0
องครักษ์ 500 10 24 2 21 21 0 1