สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ฉะเชิงเทรา

8,942

186

1,353

500

781

757

2

94

เมืองฉะเชิงเทรา 200 14 4 0 3 3 0 1
บางคล้า 395 18 169 62 107 99 1 7
บางน้ำเปรี้ยว 60 2 30 0 28 28 0 2
บางปะกง 80 4 1 0 1 1 0 0
บ้านโพธิ์ 195 15 0 0 0 0 0 0
พนมสารคาม 1,562 36 111 13 96 96 0 2
ราชสาส์น 300 6 85 13 72 72 0 0
สนามชัยเขต 4,100 43 141 116 25 25 0 0
แปลงยาว 770 21 135 63 65 64 1 7
ท่าตะเกียบ 1,040 19 671 233 378 363 0 75
คลองเขื่อน 240 8 6 0 6 6 0 0