สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตราด

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ตราด

7,601

206

2,457

611

1,756

1,749

7

90

เมืองตราด 1,731 48 1,080 300 746 745 1 34
คลองใหญ่ 348 30 0 0 0 0 0 0
เขาสมิง 2,571 32 749 268 455 450 5 26
บ่อไร่ 1,392 37 220 10 207 206 1 3
แหลมงอบ 1,060 32 312 33 252 252 0 27
เกาะกูด 300 8 0 0 0 0 0 0
เกาะช้าง 199 19 96 0 96 96 0 0