สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดระยอง

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ระยอง

13,054

322

1,100

238

797

796

1

65

เมืองระยอง 765 24 11 2 9 9 0 0
บ้านฉาง 1,090 55 79 0 79 79 0 0
แกลง 3,665 45 179 3 173 173 0 3
วังจันทร์ 1,065 49 159 39 100 99 1 20
บ้านค่าย 1,240 31 151 23 113 113 0 15
ปลวกแดง 798 25 437 155 259 259 0 23
เขาชะเมา 3,930 60 47 0 47 47 0 0
นิคมพัฒนา 501 33 37 16 17 17 0 4