สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

16,021

2,083

718

2,513

5,314

5,314

61

331

5

4,917

เมืองสระบุรี 333 25 34 19 78 78 0 0 0 78
แก่งคอย 2,434 699 224 365 1,288 1,288 0 0 0 1,288
หนองแค 478 30 4 52 86 86 0 7 0 79
วิหารแดง 310 93 0 58 151 151 0 0 0 151
หนองแซง 55 11 0 6 17 17 0 1 4 12
บ้านหมอ 481 94 0 68 162 162 0 24 0 138
ดอนพุด 58 10 0 0 10 10 0 0 0 10
หนองโดน 420 10 73 20 103 103 0 16 0 87
พระพุทธบาท 2,402 314 0 840 1,154 1,154 0 224 1 929
เสาไห้ 1,593 25 185 1 211 211 0 9 0 202
มวกเหล็ก 5,772 622 2 424 1,048 1,048 0 5 0 1,043
วังม่วง 765 27 36 500 563 563 0 45 0 518
เฉลิมพระเกียรติ 920 123 160 160 443 443 61 0 0 382