สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสระบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สระบุรี

12,241

225

2,835

252

2,455

2,455

0

128

เมืองสระบุรี 228 6 21 15 6 6 0 0
แก่งคอย 1,514 19 815 74 724 724 0 17
หนองแค 330 11 34 8 26 26 0 0
วิหารแดง 292 14 15 0 14 14 0 1
หนองแซง 25 1 0 0 0 0 0 0
บ้านหมอ 340 15 70 18 46 46 0 6
ดอนพุด 48 8 0 0 0 0 0 0
หนองโดน 390 11 92 0 76 76 0 16
พระพุทธบาท 1,569 33 517 137 347 347 0 33
เสาไห้ 1,710 32 188 0 183 183 0 5
มวกเหล็ก 3,870 38 396 0 396 396 0 0
วังม่วง 1,175 14 482 0 432 432 0 50
เฉลิมพระเกียรติ 750 23 205 0 205 205 0 0