สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชัยนาท

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ชัยนาท

8,889

155

4,609

948

3,488

3,488

0

173

เมืองชัยนาท 122 17 49 0 49 49 0 0
มโนรมย์ 240 16 80 5 75 75 0 0
วัดสิงห์ 950 19 666 174 475 475 0 17
สรรพยา 241 18 77 17 44 44 0 16
สรรคบุรี 837 14 193 0 178 178 0 15
หันคา 2,627 34 874 152 605 605 0 117
หนองมะโมง 1,995 22 1,075 51 1,024 1,024 0 0
เนินขาม 1,877 15 1,595 549 1,038 1,038 0 8