สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชัยนาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,591

651

6

5,777

6,434

6,434

1

472

0

5,961

เมืองชัยนาท 136 0 0 80 80 80 0 0 0 80
มโนรมย์ 270 0 0 187 187 187 1 3 0 183
วัดสิงห์ 1,056 595 0 273 868 868 0 54 0 814
สรรพยา 241 2 0 91 93 93 0 24 0 69
สรรคบุรี 777 0 5 190 195 195 0 15 0 180
หันคา 4,067 53 0 1,842 1,895 1,895 0 335 0 1,560
หนองมะโมง 2,094 1 1 1,407 1,409 1,409 0 0 0 1,409
เนินขาม 1,950 0 0 1,707 1,707 1,707 0 41 0 1,666