สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลพบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ลพบุรี

30,134

459

4,929

1,259

3,471

3,461

4

205

เมืองลพบุรี 2,630 32 545 118 421 418 3 6
พัฒนานิคม 3,091 44 23 1 11 11 0 11
โคกสำโรง 1,535 17 658 0 648 647 1 10
ชัยบาดาล 2,320 28 374 168 207 205 0 1
ท่าวุ้ง 201 10 175 57 118 118 0 0
บ้านหมี่ 1,160 14 40 0 40 40 0 0
ท่าหลวง 3,507 35 808 49 693 692 0 67
สระโบสถ์ 7,020 107 69 0 69 69 0 0
โคกเจริญ 1,460 20 858 458 378 378 0 22
ลำสนธิ 4,170 137 1 0 0 0 0 1
หนองม่วง 3,040 15 1,378 408 886 883 0 87