สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอ่างทอง

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

อ่างทอง

4,867

123

366

148

205

203

2

13

เมืองอ่างทอง 560 14 62 36 25 25 0 1
ไชโย 900 15 68 30 38 37 1 0
ป่าโมก 1,552 41 35 11 24 24 0 0
โพธิ์ทอง 740 18 45 1 33 32 1 11
แสวงหา 580 15 1 0 0 0 0 1
วิเศษชัยชาญ 320 9 37 27 10 10 0 0
สามโก้ 215 11 118 43 75 75 0 0