สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

พระนครศรีอยุธยา

3,578

191

664

295

322

322

0

47

พระนครศรีอยุธยา 186 10 29 26 1 1 0 2
ท่าเรือ 420 21 49 29 20 20 0 0
นครหลวง 160 11 20 11 8 8 0 1
บางไทร 530 18 8 3 5 5 0 0
บางบาล 460 13 153 64 73 73 0 16
บางปะอิน 280 14 40 0 34 34 0 6
บางปะหัน 165 11 39 13 22 22 0 4
ผักไห่ 180 10 98 76 22 22 0 0
ภาชี 210 20 17 1 12 12 0 4
วังน้อย 120 8 7 7 0 0 0 0
เสนา 200 13 18 1 13 13 0 4
บางซ้าย 162 15 42 14 26 26 0 2
อุทัย 156 9 33 6 27 27 0 0
มหาราช 169 9 97 43 47 47 0 7
บ้านแพรก 180 9 14 1 12 12 0 1