สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดปทุมธานี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ปทุมธานี

5,694

155

216

15

186

186

0

15

เมืองปทุมธานี 402 20 0 0 0 0 0 0
คลองหลวง 210 6 0 0 0 0 0 0
ธัญบุรี 545 28 3 2 0 0 0 1
หนองเสือ 3,185 34 180 13 156 156 0 11
ลาดหลุมแก้ว 95 4 0 0 0 0 0 0
ลำลูกกา 197 10 33 0 30 30 0 3
สามโคก 1,060 53 0 0 0 0 0 0