สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนนทบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นนทบุรี

2,800

123

56

1

56

55

0

0

เมืองนนทบุรี 508 25 9 0 9 9 0 0
บางกรวย 565 20 4 0 4 4 0 0
บางใหญ่ 490 21 29 1 29 28 0 0
บางบัวทอง 455 23 10 0 10 10 0 0
ไทรน้อย 312 17 0 0 0 0 0 0
ปากเกร็ด 470 17 4 0 4 4 0 0