สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สมุทรปราการ

2,613

76

246

138

109

108

0

0

เมืองสมุทรปราการ 40 1 0 0 0 0 0 0
บางบ่อ 73 3 28 0 28 28 0 0
บางพลี 1,670 37 23 1 23 22 0 0
พระประแดง 190 11 6 1 5 5 0 0
พระสมุทรเจดีย์ 20 1 0 0 0 0 0 0
บางเสาธง 620 23 189 136 53 53 0 0