สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจะแนะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจะแนะ

1,130

60

0

59

119

119

5

11

1

102

1. หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 กรกฎาคม 2562 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอจะแนะ 4 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอจะแนะ 5 กรกฎาคม 2562 13 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอจะแนะ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอจะแนะ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอจะแนะ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอจะแนะ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอจะแนะ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอจะแนะ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอจะแนะ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอจะแนะ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอจะแนะ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14. หอประชุมอำเภอจะแนะ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอจะแนะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
16. หอประชุมอำเภอจะแนะ 1 สิงหาคม 2562 20 1 0 5 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
17. หอประชุมอำเภอจะแนะ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. หอประชุมอำเภอจะแนะ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอจะแนะ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอจะแนะ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. หอประชุมอำเภอจะแนะ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. หอประชุมอำเภอจะแนะ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23. หอประชุมอำเภอจะแนะ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. หอประชุมอำเภอจะแนะ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. หอประชุมอำเภอจะแนะ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. หอประชุมอำเภอจะแนะ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. หอประชุมอำเภอจะแนะ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. หอประชุมอำเภอจะแนะ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 กันยายน 2562 55 18 0 1 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
30. หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 กันยายน 2562 55 19 0 1 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
31. หอประชุมอำเภอจะแนะ 4 กันยายน 2562 20 6 0 2 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอจะแนะ 5 กันยายน 2562 20 4 0 4 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
33. หอประชุมอำเภอจะแนะ 10 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34. หอประชุมอำเภอจะแนะ 11 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. หอประชุมอำเภอจะแนะ 12 กันยายน 2562 80 7 0 2 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
36. หอประชุมอำเภอจะแนะ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. หอประชุมอำเภอจะแนะ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. หอประชุมอำเภอจะแนะ 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. หอประชุมอำเภอจะแนะ 19 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. หอประชุมอำเภอจะแนะ 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. หอประชุมอำเภอจะแนะ 25 กันยายน 2562 50 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
42. หอประชุมอำเภอจะแนะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. หอประชุมอำเภอจะแนะ 30 กันยายน 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. หอประชุมอำเภอจะแนะ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. หอประชุมอำเภอจะแนะ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. หอประชุมอำเภอจะแนะ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. หอประชุมอำเภอจะแนะ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. หอประชุมอำเภอจะแนะ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. หอประชุมอำเภอจะแนะ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. หอประชุมอำเภอจะแนะ 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ