สรุปยอดห้องสอบ อำเภอระแงะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอระแงะ

1,880

0

0

12

12

12

0

3

1

8

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 1 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 29 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 4 กันยายน 2562 120 0 0 10 10 10 0 3 1 6 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ