สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนราธิวาส

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองนราธิวาส

1,025

143

1

0

144

144

0

41

0

103

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 1 สิงหาคม 2562 35 33 1 0 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 4 กันยายน 2562 170 87 0 0 87 87 0 20 0 67 รายชื่อ
17. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 5 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 0 16 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 5 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
19. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ