สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองจิก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองจิก

200

139

0

0

139

139

25

0

0

114

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 27 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 15 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 35 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ