สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางแก้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางแก้ว

1,440

186

0

0

186

186

13

0

0

173

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 14 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 29 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 3 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 17 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 18 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 19 กันยายน 2562 40 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ