สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนขนุน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอควนขนุน

1,870

420

0

0

420

420

80

212

0

128

1. วัดโคกศักดิ์ 9 กันยายน 2562 90 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. วัดโคกโดน 10 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 10 กันยายน 2562 70 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
4. วัดโคกศักดิ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 11 กันยายน 2562 100 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 16 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 16 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 59 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 17 กันยายน 2562 100 115 0 0 115 115 0 79 0 36 รายชื่อ
9. วัดโคกโดน 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 18 กันยายน 2562 100 115 0 0 115 115 0 72 0 43 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทุลง 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 19 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 20 กันยายน 2562 80 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 23 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 23 กันยายน 2562 150 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 24 กันยายน 2562 160 18 0 0 18 18 18 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 25 กันยายน 2562 160 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 26 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ