สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังวิเศษ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังวิเศษ

3,844

591

8

4

603

603

143

74

0

386

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 8 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 6 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 8 สิงหาคม 2562 20 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 8 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 13 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 15 สิงหาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 สิงหาคม 2562 20 11 0 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 29 สิงหาคม 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 3 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 3 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 4 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 35 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 5 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 10 กันยายน 2562 56 52 0 1 53 53 0 21 0 32 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 11 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 17 กันยายน 2562 30 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 45 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 18 กันยายน 2562 30 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 19 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 43 0 2 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 23 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 31 0 0 22 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 24 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 30 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 1 ตุลาคม 2562 20 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ