สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยยอด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอห้วยยอด

4,772

442

1

3

446

446

23

79

0

344

1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 สิงหาคม 2562 30 28 0 1 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 27 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 28 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 21 0 14 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 29 สิงหาคม 2562 50 40 0 1 41 41 0 12 0 29 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 สิงหาคม 2562 50 47 0 1 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 กันยายน 2562 35 23 0 0 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
28. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว 3 กันยายน 2562 32 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 3 กันยายน 2562 35 23 0 0 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 4 กันยายน 2562 55 47 0 0 47 47 0 6 0 41 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 5 กันยายน 2562 55 53 0 0 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 6 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 13 0 41 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 กันยายน 2562 60 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 17 กันยายน 2562 60 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 20 กันยายน 2562 60 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 กันยายน 2562 60 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ