สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองตรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 19 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 20 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 3 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 30 14 0 0 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
12 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 40 22 0 1 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 9 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 26 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ที่ทำการกำนันตำบลบางรัก 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศพก.อำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด 4 กันยายน 2562 0 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
32 ศพก.หนองตรุด หมู่ที่ 6 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ที่ทำการกำนันตำบลบางรัก 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
39 ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลโคกหล่อ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ. ตรัง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 11 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
44 ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 11 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
45 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 11 กันยายน 2562 60 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 11 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
47 ศพก.อำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาการเปรียญวัดประสิทธิชัย ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
56 ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ. ตรัง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 อบต.นาพละ ม.9 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
63 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 อบต.นาพละ ม.9 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
68 อบต.นาบินหลา 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
70 อบต.บ้านควน 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาการเปรียนวัดไทรงาม ม.2 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 30 9 0 0 9 9 0 6 0 3 รายชื่อ
75 ที่ทำการกำนันตำบลบางรัก 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 25 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
77 เทศบาลตำบลโคกหล่อ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ. ตรัง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศพก.อำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 30 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
82 ศาลาการเปรียญวัดประสิทธิชัย ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลาการเปรียญวัดประสิทธิชัย ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ 3 ตุลาคม 2562 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 14 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ