สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองตรัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองตรัง

3,976

406

0

2

408

408

52

21

0

335

1. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 19 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 20 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 3 0 19 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 30 14 0 0 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 40 22 0 1 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 26 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 9 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ที่ทำการกำนันตำบลบางรัก 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศพก.อำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ที่ทำการกำนันตำบลบางรัก 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
32. เทศบาลตำบลโคกหล่อ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ. ตรัง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 11 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
35. ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 11 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 11 กันยายน 2562 60 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 11 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
38. ศพก.อำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาการเปรียญวัดประสิทธิชัย ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
47. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 20 กันยายน 2562 50 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. อบต.นาบินหลา 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. อบต.บ้านควน 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ที่ทำการกำนันตำบลบางรัก 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ. ตรัง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. เทศบาลตำบลโคกหล่อ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศพก.อำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ศาลาการเปรียญวัดไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. ศาลาการเปรียญวัดประสิทธิชัย ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ศาลาการเปรียญวัดประสิทธิชัย ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ 3 ตุลาคม 2562 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 14 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ