สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองหอยโข่ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองหอยโข่ง

750

128

0

2

130

130

0

3

0

127

1. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 15 สิงหาคม 2562 40 13 0 0 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 16 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 20 สิงหาคม 2562 40 30 0 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 27 สิงหาคม 2562 60 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 28 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ