สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิงหนคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสิงหนคร

371

219

0

0

219

219

35

9

2

173

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 2 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 9 สิงหาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 12 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 13 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 กันยายน 2562 22 20 0 0 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 19 กันยายน 2562 42 42 0 0 42 42 0 6 0 36 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 20 กันยายน 2562 42 38 0 0 38 38 0 0 1 37 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 24 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 25 กันยายน 2562 16 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 27 กันยายน 2562 20 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ