สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางกล่ำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางกล่ำ

323

137

0

2

139

139

0

80

0

59

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกล่ำ 3 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 3 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 4 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกล่ำ 4 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 6 กันยายน 2562 60 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกล่ำ 6 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกล่ำ 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 9 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 16 0 28 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 40 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 16 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 0 24 0 0 รายชื่อ