สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสะเดา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม สะเดา

3,195

6

2

3

11

11

0

1

0

10

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 4 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 9 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 11 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 18 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 19 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 23 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 25 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 30 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 1 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 6 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 8 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 13 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 14 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 20 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 22 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 29 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 3 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 5 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าโพธิ์ (ศพก.หนำคอก) 7 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าโพธิ์ (ศพก.หนำคอก) 8 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าโพธิ์ (ศพก.หนำคอก) 9 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 10 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 12 กันยายน 2562 75 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 16 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 17 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ