สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาทวี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาทวี

1,425

287

1

4

292

292

175

13

0

104

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 29 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 30 สิงหาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 3 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 4 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 5 กันยายน 2562 120 110 0 0 110 110 0 12 0 98 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 10 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 24 กันยายน 2562 180 174 0 0 174 174 174 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ