สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งตะโก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งตะโก

1,895

700

3

137

840

840

380

41

1

418

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 1 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 12 กรกฎาคม 2562 50 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 22 กรกฎาคม 2562 50 0 1 20 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่บ้าน บ้านควนเสาธง หมู่ 9 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
20. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 10 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 11 กันยายน 2562 70 69 0 0 69 69 0 11 0 58 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 11 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 12 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 12 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 13 กันยายน 2562 25 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
25. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 11 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 16 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 16 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 17 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 18 กันยายน 2562 80 13 0 14 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
29. ศาลาหมู่บ้าน บ้านดอนเมา หมู่ที่ 7 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 19 กันยายน 2562 60 46 0 8 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
30. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 19 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 20 กันยายน 2562 55 55 1 1 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 22 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 24 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาหมู่บ้าน บ้านทับช้าง หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 24 กันยายน 2562 80 69 0 0 69 69 69 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 25 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 26 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าทอง หมู่ที่ 1 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 26 กันยายน 2562 70 47 0 0 47 47 47 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 27 กันยายน 2562 50 13 0 1 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ