สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละแม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอละแม

1,133

853

6

31

890

890

395

47

0

448

1. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 13 สิงหาคม 2562 20 12 0 3 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 14 สิงหาคม 2562 30 26 0 3 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 20 สิงหาคม 2562 35 30 0 4 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 21 สิงหาคม 2562 30 14 0 4 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 27 สิงหาคม 2562 30 22 0 2 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 28 สิงหาคม 2562 35 33 0 1 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 3 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 4 กันยายน 2562 35 25 1 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 5 กันยายน 2562 37 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 10 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 11 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 12 กันยายน 2562 38 36 2 1 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 16 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 11 0 35 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 17 กันยายน 2562 35 39 1 1 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 18 กันยายน 2562 35 36 0 0 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 19 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 20 กันยายน 2562 77 75 2 1 78 78 78 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 23 กันยายน 2562 75 75 0 0 75 75 75 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 25 กันยายน 2562 31 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 26 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 27 กันยายน 2562 75 72 0 0 72 72 72 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 30 กันยายน 2562 75 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอละแม 15 ตุลาคม 2562 70 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ