สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชุมพร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองชุมพร

3,916

1,035

6

119

1,160

1,160

213

303

4

640

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 8 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 15 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 21 กรกฎาคม 2562 180 0 0 28 28 28 0 28 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 กรกฎาคม 2562 60 0 1 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 29 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2 สิงหาคม 2562 60 0 2 11 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 สิงหาคม 2562 60 0 1 2 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 12 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 70 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่5 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 200 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
23. ศาลาบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สอบ 7 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 120 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
25. ศาลาบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 150 110 0 0 110 110 0 73 1 36 รายชื่อ
26. ศาลาบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 100 77 0 0 77 77 0 11 0 66 รายชื่อ
27. ที่ทำการ อบต.บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร(เข้าสอบ) 11 กันยายน 2562 120 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
29. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 10 94 0 0 94 94 0 70 1 23 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 32 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 60 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
33. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล นาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
34. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 14 กันยายน 2562 100 102 0 0 102 102 0 55 0 47 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38. ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 250 2 0 2 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
39. ที่ทำการ อบต.บางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 90 74 0 0 74 74 20 0 1 53 รายชื่อ
40. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต.บางลึก อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 50 32 0 12 44 44 6 0 0 38 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 20 กันยายน 2562 260 166 0 6 172 172 172 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
43. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 21 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
44. ศพก.ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 21 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 60 2 1 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ