สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกะเปอร์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกะเปอร์

2,615

324

0

240

564

564

0

89

0

475

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 10 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 11 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 12 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 31 กรกฎาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 6 สิงหาคม 2562 50 28 0 1 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 7 สิงหาคม 2562 150 2 0 44 46 46 0 17 0 29 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 8 สิงหาคม 2562 150 0 0 14 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 13 สิงหาคม 2562 150 11 0 56 67 67 0 12 0 55 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 14 สิงหาคม 2562 150 8 0 42 50 50 0 14 0 36 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 75 75 75 0 12 0 63 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 20 สิงหาคม 2562 110 41 0 0 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 21 สิงหาคม 2562 150 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 22 สิงหาคม 2562 150 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 27 สิงหาคม 2562 50 39 0 3 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 28 สิงหาคม 2562 150 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 29 สิงหาคม 2562 150 26 0 0 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 5 กันยายน 2562 30 23 0 2 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 12 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 18 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ