สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชัยบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชัยบุรี

1,971

484

3

336

823

823

143

55

2

623

1. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 3 กรกฎาคม 2562 9 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 4 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 5 กรกฎาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 8 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี 11 กรกฎาคม 2562 60 0 1 27 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
6. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
9. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี 25 กรกฎาคม 2562 50 0 1 22 23 23 0 0 1 22 รายชื่อ
11. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี เวลา13.00 จำนวน40 คน 31 กรกฎาคม 2562 50 0 1 7 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
12. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
14. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
16. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
17. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
18. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมูที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 42 42 42 0 9 0 33 รายชื่อ
20. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
21. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 20 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
22. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมูที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 31 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
23. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
24. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
26. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 7 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562 80 71 0 0 71 71 0 5 0 66 รายชื่อ
28. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี 4 กันยายน 2562 80 71 0 0 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
29. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 5 กันยายน 2562 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 9 กันยายน 2562 82 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
31. โรงเรียนบ้านบางหอย ม.2 ต.คลองน้อย 10 กันยายน 2562 70 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
32. โรงเรียนบ้านบางหอย ม.2 ต.คลองน้อย 12 กันยายน 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี 17 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
34. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 80 70 0 0 70 70 0 15 0 55 รายชื่อ
35. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี 19 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี 20 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย 21 กันยายน 2562 80 50 0 1 51 51 50 0 1 0 รายชื่อ