สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพุนพิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพุนพิน

10,811

2,141

3

693

2,837

2,837

40

48

0

2,749

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 กรกฎาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสะท้อน 17 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16. ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 สิงหาคม 2562 80 15 0 8 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2562 30 19 0 5 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
22. ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 6 สิงหาคม 2562 120 52 0 1 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
23. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ี 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2562 50 22 0 4 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25. ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 6 สิงหาคม 2562 45 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
26. ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 25 6 0 6 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศพก.ตำบลมะลวน(ชุมแสง) 9 สิงหาคม 2562 35 31 0 1 32 32 0 4 0 28 รายชื่อ
32. ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 60 28 0 4 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
34. ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 14 สิงหาคม 2562 70 23 0 9 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
35. ศพก.ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 35 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
36. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 30 14 0 3 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
38. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสะท้อน 15 สิงหาคม 2562 50 27 0 21 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ 15 สิงหาคม 2562 150 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
41. ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 15 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 15 สิงหาคม 2562 80 34 0 1 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
43. ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 15 สิงหาคม 2562 60 33 0 9 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45. ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46. กศน.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 35 24 0 8 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
47. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 80 26 0 3 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
48. ศพก.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 70 48 0 8 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
49. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ท่าสะท้อน 19 สิงหาคม 2562 110 0 0 62 62 62 0 9 0 53 รายชื่อ
50. ศพก.ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
52. ศพก.ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
54. ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 20 สิงหาคม 2562 50 42 0 5 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
55. ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 20 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 5 0 38 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
57. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 80 38 0 2 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
58. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 90 39 0 3 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
59. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะท้อน 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 21 สิงหาคม 2562 70 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
61. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ท่าสะท้อน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
62. ศพก.ตำบลตะปาน 21 สิงหาคม 2562 230 50 0 54 104 104 0 13 0 91 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 21 สิงหาคม 2562 80 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
64. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย 22 สิงหาคม 2562 50 22 1 1 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
65. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน 22 สิงหาคม 2562 140 45 0 3 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
66. ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 22 สิงหาคม 2562 90 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
67. ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 22 สิงหาคม 2562 65 55 0 3 58 58 0 8 0 50 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 23 สิงหาคม 2562 80 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
71. ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 23 สิงหาคม 2562 40 23 0 10 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
72. ศพก.ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 470 145 0 26 171 171 0 0 0 171 รายชื่อ
73. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะท้อน 24 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74. ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 26 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 สิงหาคม 2562 150 37 0 9 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
76. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ท่าสะท้อน 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79. ศพก.ตำบลท่าสะท้อน 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 สิงหาคม 2562 160 56 0 5 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 สิงหาคม 2562 140 32 0 11 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
83. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะท้อน 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 สิงหาคม 2562 130 22 0 3 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.เขาหัวควาย 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. ศพก.ตำบลเขาหัวควาย อ.พุนพิน 3 กันยายน 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาหัวควาย 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
94. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 10 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 10 กันยายน 2562 520 482 0 2 484 484 0 0 0 484 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 11 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. ศพก.ตำบลมะลวน(ชุมแสง) 17 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
105. ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
106. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 17 กันยายน 2562 500 413 0 0 413 413 0 0 0 413 รายชื่อ
107. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 18 กันยายน 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
108. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 19 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
109. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 20 กันยายน 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
110. ศพก.ตำบลบางเดือน อ.พุนพิน 20 กันยายน 2562 90 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
111. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126. ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 40 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
127. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130. สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ