สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระแสง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพระแสง

1,765

643

4

113

760

760

247

17

0

496

1. อบต.บางสวรรค์ ม.1 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.8 ตำบลสินปุน 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ตำบลไทรขึง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 4 5 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ตำบลไทรโสภา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.8 ตำบลสินปุน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.6 ตำบลสินเจริญ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 ตำบลไทรขึง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.12 ตำบลอิปัน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 ตำบลสินเจริญ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.4 ตำบลสาคู 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 10 กันยายน 2562 90 69 0 0 69 69 0 4 0 65 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 120 111 0 0 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา 11 กันยายน 2562 80 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 11 กันยายน 2562 70 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.สินเจริญ 12 กันยายน 2562 85 75 0 0 75 75 0 13 0 62 รายชื่อ
22. นิคมสร้างตนเองพระแสง หมู่ที่ 5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 50 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ 19 กันยายน 2562 200 181 0 1 182 182 182 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 24 กันยายน 2562 80 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
25. หอประชุมวิภาวดี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 25 กันยายน 2562 70 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู อำเภอพรแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ