สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงสระ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงสระ

1,800

547

2

77

626

626

270

23

0

333

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.7 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ 8 สิงหาคม 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชุมหมู้บ้าน ม.7 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 16 สิงหาคม 2562 40 0 1 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 3 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 4 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน 9 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
24. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 11 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 11 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 5 0 54 รายชื่อ
28. ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 12 กันยายน 2562 60 55 0 1 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมเทศบาลเมืองเวียง 13 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 5 0 53 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 20 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 24 กันยายน 2562 150 134 0 0 134 134 134 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสระ 25 กันยายน 2562 150 136 0 0 136 136 136 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 1 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 2 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ