สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านนาสาร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านนาสาร

4,315

773

29

421

1,223

1,223

137

101

3

982

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 9 กรกฎาคม 2562 50 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 11 กรกฎาคม 2562 50 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 23 กรกฎาคม 2562 50 0 1 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 30 กรกฎาคม 2562 50 0 1 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 31 กรกฎาคม 2562 50 0 2 6 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 18 18 18 0 4 2 12 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 15 สิงหาคม 2562 70 0 7 27 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 25 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลควนศรี 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลท่าชี 16 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 21 สิงหาคม 2562 50 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 56 56 56 0 3 0 53 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 35 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. เทศบาลตำบลพรุพี 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. เทศบาลตำบลคลองปราบ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 4 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 4 กันยายน 2562 70 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 5 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. เทศบาลตำบลควนศรี 5 กันยายน 2562 70 30 1 0 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 6 กันยายน 2562 70 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
42. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่5 ตำบลทุ่งเตา 8 กันยายน 2562 100 75 0 0 75 75 0 1 0 74 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 11 กันยายน 2562 30 0 11 37 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
45. เทศบาลตำบลท่าชี 11 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 11 กันยายน 2562 70 0 1 21 22 22 0 4 0 18 รายชื่อ
47. เทศบาลตำบลท่าชี 11 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. เทศบาลตำบลควนศรี 12 กันยายน 2562 70 0 3 3 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 12 กันยายน 2562 70 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 12 กันยายน 2562 75 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำพูน 16 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 16 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 17 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54. เทศบาลตำบลพรุพี 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 17 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
56. เทศบาลตำบลพรุพี 17 กันยายน 2562 70 57 0 1 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
57. เทศบาลตำบลคลองปราบ 18 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 18 0 52 รายชื่อ
58. เทศบาลตำบลควนศรี 18 กันยายน 2562 70 30 0 2 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
59. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 18 กันยายน 2562 70 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
60. เทศบาลตำบลคลองปราบ 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 18 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 19 กันยายน 2562 150 127 0 1 128 128 0 32 0 96 รายชื่อ
63. เทศบาลตำบลคลองปราบ 19 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
64. เทศบาลตำบลท่าชี 20 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 20 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 23 กันยายน 2562 70 33 0 0 33 33 9 0 0 24 รายชื่อ
67. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 23 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 23 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69. ศาลาหมู่บ้านชุมชนคลองหา 23 กันยายน 2562 70 16 0 0 16 16 4 0 0 12 รายชื่อ
70. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 23 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 24 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 24 กันยายน 2562 70 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
73. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 25 กันยายน 2562 70 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 25 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 25 กันยายน 2562 70 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 26 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
77. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 26 กันยายน 2562 70 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
78. ศาลาชุมชนนายาง 1 ตุลาคม 2562 51 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ