สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านตาขุน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านตาขุน

400

110

0

144

254

254

47

2

1

204

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 1 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 16 สิงหาคม 2562 20 1 0 19 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 9 กันยายน 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 10 กันยายน 2562 35 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 11 กันยายน 2562 35 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 16 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 17 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 24 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 25 กันยายน 2562 35 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ