สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคีรีรัฐนิคม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคีรีรัฐนิคม

3,975

651

1

377

1,029

1,029

148

17

0

864

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 28 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 6 สิงหาคม 2562 60 2 0 3 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 46 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 22 สิงหาคม 2562 60 0 1 12 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 10 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 10 กันยายน 2562 110 102 0 1 103 103 0 0 0 103 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 11 กันยายน 2562 70 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
28. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 12 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 12 กันยายน 2562 100 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 16 กันยายน 2562 70 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 17 กันยายน 2562 150 123 0 0 123 123 0 0 0 123 รายชื่อ
34. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 18 กันยายน 2562 120 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 กันยายน 2562 200 112 0 0 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 19 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 19 กันยายน 2562 70 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 20 กันยายน 2562 80 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
39. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 24 กันยายน 2562 105 0 0 84 84 84 83 0 0 1 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 25 กันยายน 2562 100 0 0 48 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
43. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 26 กันยายน 2562 100 0 0 9 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 27 กันยายน 2562 100 0 0 8 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ