สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าชนะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าชนะ

7,600

1,512

0

82

1,594

1,594

246

213

2

1,133

1. คลีนิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
2. โรงเรียนบ้านคลองสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 2 สิงหาคม 2562 40 8 0 3 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 5 สิงหาคม 2562 40 6 0 3 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 40 1 0 18 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 9 สิงหาคม 2562 40 11 0 3 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 12 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 80 46 0 4 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 21 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 40 17 0 1 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 21 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 15 สิงหาคม 2562 100 74 0 1 75 75 0 28 0 47 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 สิงหาคม 2562 40 35 0 1 36 36 0 4 0 32 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 19 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 12 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 23 สิงหาคม 2562 40 9 0 2 11 11 0 3 0 8 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาหมู่บ้านม.19 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 19 0 78 รายชื่อ
47. ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 10 0 32 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 10 กันยายน 2562 150 97 0 3 100 100 0 16 0 84 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาหมู่บ้าน ม.15 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที 16 ต.ประสงค อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 11 0 69 รายชื่อ
57. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 80 80 0 3 83 83 0 4 0 79 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 13 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
59. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ประสงค์ 13 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 17 0 76 รายชื่อ
60. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 16 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศาลาหมู่บ้านม.12 ต.ประสงค์ 16 กันยายน 2562 60 83 0 0 83 83 0 9 1 73 รายชื่อ
63. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 130 97 0 0 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 19 1 70 รายชื่อ
70. ศาลาม.9 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 30 5 0 1 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
71. อบต.คันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 20 0 79 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 20 กันยายน 2562 40 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
73. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 80 62 0 5 67 67 0 23 0 44 รายชื่อ
74. ศาลาหมู่บ้านม.7 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 23 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 23 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
76. ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองพา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 80 42 0 2 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
77. ศาลาหมูบ้านม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 24 กันยายน 2562 50 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
78. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
84. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 80 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
85. ศาลาหมู่บ้านม.17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 26 กันยายน 2562 80 6 0 0 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
86. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 27 กันยายน 2562 70 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
89. อบต.คันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 30 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 กันยายน 2562 40 1 0 1 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
91. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ