สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกาญจนดิษฐ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกาญจนดิษฐ์

1,746

1,059

5

224

1,288

1,288

116

23

2

1,147

1. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 11 กรกฎาคม 2562 14 0 0 14 14 14 0 0 1 13 รายชื่อ
2. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 31 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 1 สิงหาคม 2562 27 17 2 5 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
5. ศพก.กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าอุแท 1 สิงหาคม 2562 45 39 0 6 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
6. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สิงหาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2 สิงหาคม 2562 17 10 2 5 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สิงหาคม 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 5 สิงหาคม 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 5 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 6 สิงหาคม 2562 8 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 6 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 7 สิงหาคม 2562 10 6 0 4 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 13 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 8 สิงหาคม 2562 6 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้าน ม.10 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 7 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 13 สิงหาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 16 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่บ้าน ม.10 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
31. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 4 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 19 สิงหาคม 2562 29 19 0 6 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
38. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 20 สิงหาคม 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 21 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 21 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
42. ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 22 สิงหาคม 2562 42 37 0 5 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
43. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
44. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 8 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 22 สิงหาคม 2562 2 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 23 สิงหาคม 2562 21 14 0 6 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 26 สิงหาคม 2562 7 4 0 3 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 26 สิงหาคม 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 26 สิงหาคม 2562 4 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 27 สิงหาคม 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 28 สิงหาคม 2562 9 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 28 สิงหาคม 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
56. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58. ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 29 สิงหาคม 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
59. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 30 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 30 สิงหาคม 2562 14 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
61. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 31 สิงหาคม 2562 9 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 2 กันยายน 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5 กันยายน 2562 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 9 กันยายน 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (บ้านศิลางาม) ตำบลท่าอุแท 9 กันยายน 2562 40 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 10 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67. ห้องประชุมแปลงใหญ่ ตะเคียนทอง 10 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
68. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 11 กันยายน 2562 39 53 0 1 54 54 0 15 0 39 รายชื่อ
69. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 12 กันยายน 2562 45 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
71. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
72. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 51 48 0 1 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
73. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 13 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
75. ศพก.1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 15 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
76. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านบ่อโฉลก) ตำบลทุ่งกง 16 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
78. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79. ห้องประชุมแปลงใหญ่ ตะเคียนทอง 17 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
80. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 58 58 0 0 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
82. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 19 กันยายน 2562 70 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
84. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
85. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 20 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
86. ห้องประชุม โรงงาน แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 20 กันยายน 2562 200 154 0 0 154 154 0 5 0 149 รายชื่อ
87. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
88. บ้านเขาไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89. ศาลาหมู่บ้าน (บ้านทับท้อน) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกง 22 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
90. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ( ห้างสูง ) ตำบลท่าอุแท 24 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
95. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 70 44 0 0 44 44 43 0 0 1 รายชื่อ
96. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
98. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนสน ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 60 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
101. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ