สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกะปง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกะปง

722

238

0

27

265

265

28

74

1

162

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 4 กันยายน 2562 26 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 5 กันยายน 2562 25 10 0 0 10 10 0 10 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านลำรู่ 6 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 12 0 12 รายชื่อ
13. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านรมณีย์ 9 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 1 1 23 รายชื่อ
14. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 10 กันยายน 2562 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 11 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 25 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านในหนด 12 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านช้างเชื่อ 13 กันยายน 2562 80 25 0 0 25 25 0 25 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 3 บ้านปากพู่ 18 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
22. สหกรณ์การเกษตรอำเภอกะปง 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 21 กันยายน 2562 25 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกะปง 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ