สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพังงา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองพังงา

715

0

0

55

55

55

14

7

0

34

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 11 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 2 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 5 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 20 กันยายน 2562 40 0 0 32 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 26 กันยายน 2562 35 0 0 11 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ