สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองกระบี่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองกระบี่

3,810

18

0

94

112

112

24

2

0

86

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 8 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ห้อง 1 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 8 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองกระบี่ 10 กันยายน 2562 50 17 0 14 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 10 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ที่ทำการกำนันตำบลเขาคราม หมู่ที่5 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 19 กันยายน 2562 60 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
49. ที่ทำการกำนันตำบลเขาคราม หมู่ที่5 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโต้ 23 กันยายน 2562 40 0 0 18 18 18 18 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 23 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุม สนง.กษอ.เมืองกระบี่ 1 23 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุม สนง.กษอ.เมืองกระบี่ 1 24 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 24 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 30 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 2 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 1 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ