สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขนอม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขนอม

915

206

1

71

278

278

25

1

0

252

1. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 20 สิงหาคม 2562 25 0 1 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง 6 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
19. ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท้องเนียน 9 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม 10 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลควนทอง 11 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม 17 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 20 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
30. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน 23 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 25 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ